Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel-konsultant do spraw technologii informacyjnych, doradztwa zawodowego oraz
wspomagania rozwoju szkoły w Regionalnym Ośrodku Metodycznym „WOM” w Bielsku-Białej (2014-nadal)

 • Doradztwo programowo-metodyczne.
 • Doskonalenie zawodowe.
 • Wspomaganie rozwoju szkoły.
___________________ 
Instruktor tanga argentyńskiego i członek Rady Programowej w Fundacji Bielsko-Biała Tango (2015-nadal)
___________________ 

Metodyk e-kształcenia w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej (2013-2014)
 • Planowanie procesu dydaktycznego z tabletami w systemie 1:1.
 • Szkolenie kadry dydaktycznej w zakresie edukacji mobilnej i konstruktywistycznych metod edukacyjnych wspomaganych mobilnymi technologiami. 
___________________ 
Szkolny Opiekun Rozwoju Edukacji (SORE) w kilku placówkach edukacyjnych powiatu pszczyńskiego (2013-2014).
 • Wspieranie dyrektora i nauczycieli w przygotowaniu i realizacji rocznego planu wspomagania placówki.
___________________ 
Konsultant w Centrum Edukacji Niestacjonarnej Bielskiej Wyższej Szkoły im. Tyszkiewicza (2012-2014).
 • Szkolenie i wspieranie kadry dydaktycznej w projektowaniu treści edukacyjnych, przygotowywaniu kursów hybrydowych i prowadzeniu kształcenia w oparciu o platformę Moodle.
___________________ 
Nauczyciel-wykładowca (nauczyciel dyplomowany), koordynator ds. informatyzacji procesu kształcenia, członek Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej (etat, 1999-2014).
 • Planowanie i prowadzenie wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych w zakresie przedmiotów informatycznych w procesie dydaktycznym, w tym m.in. metodologii e-kształcenia, nowoczesnych metod nauczania, (w tym metody projektów grupowych, metody ePortfolio, metody WebQuest), grafiki i multimediów, zarządzania wiedzą, innowacji i eksperymentów pedagogicznych etc.
 • Implementacja w procesie dydaktycznym nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemu zarządzania wiedzą opartego o platformę e-learningową Moodle, pakiet Google Apps, narzędzi do przetwarzania online grafiki i multimediów, narzędzi i serwisów mobilnych i chmurowych.
___________________
Trener w Regionalnym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (projekt, 2010-2012). Projekt „Belfer online – przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych”.
 • Przygotowywanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli, obejmujących m. in. moduły dotyczące metod WebQuest i E-portfolio
 • Mentoring webquestów przygotowywanych przez nauczycieli w ramach projektu.
___________________
Nauczyciel-konsultant do spraw technologii informacyjnych w Pracowni Programów Edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach (etat, 2009-2012).
 • Udział w opracowywaniu priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie śląskim w oparciu o diagnozy potrzeb. 
 • Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli – doradców metodycznych, pedagogów i psychologów szkolnych z obszaru technologii informacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów, nowoczesnych metod edukacyjnych (w tym metody projektów grupowych, metody ePortfolio, metody WebQuest), metod oceniania i ewaluacji  etc.
 • Opracowywanie, gromadzenie i udostępnianie informacji pedagogicznej i psychologicznej dla szkół.
___________________ 
Instruktor, trener, wykładowca, facylitator, konsultant, ekspert (łącznie w latach 1998-...).
m.in. w: ZDZ w Katowicach, DC Edukacja, OSI Computrain S. A., Akademia CISCO, ECKUM Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, KPFS (Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych), WYG International, IW EQUAL „Pomysł na sukces” .
 • Projektowanie i prowadzenie szkoleń tradycyjnych i e-learningowych, w tym szkoleń miękkich, szkoleń z zakresu technologii informacyjnych w zarządzaniu i kształceniu, metodyki planowania, przygotowywania, prowadzenia i moderowania szkoleń e-learningowych, przygotowywania, edycji i publikowania prezentacji multimedialnych oraz grafiki i multimediów.
___________________ 
Starszy wizytator, dyrektor wydziału Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej (1990-1993).

___________________ 
Nauczyciel liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły podstawowej (łącznie w latach 1983-1999).